Tysk konfirmation i Bov Kirke

7. juni - 10:30 : 11:00

Konfirmation i Bov Kirke

13. juni - 9:00 : 10:00

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

13. juni - 9:30 : 10:30

Konfirmation i Bov Kirke

13. juni - 10:15 : 11:00

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

13. juni - 11:30 : 12:30

Konfirmation i Bov Kirke

13. juni - 11:30 : 12:15

Konfirmation i Bov Kirke

13. juni - 12:45 : 14:00

Konfirmation i Bov Kirke

13. juni - 14:00 : 14:30

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

14. juni - 9:30 : 10:30

Konfirmation i Gråsten Slotskirke

14. juni - 11:30 : 12:30

Konfirmation i Kværs Kirke

20. juni - 10:00 : 10:30

Konfirmation i Adsbøl kirke

21. juni - 9:30 : 10:30

Konfirmation i Rinkenæs Kirke

22. august - 10:00 : 11:30

Tysk konfirmation i Gråsten Slotskirke

29. august - 11:00 : 12:00

Konfirmation i Broager Kirke

12. september - 10:30 : 11:30

Konfirmation i Sottrup Kirke

12. september - 11:00 : 12:00