Tovholder og bestyrelsesmedlem i Kollund Roklub, Betty Dideriksen.
Foto Tove Hansen